Кітапханамен пайдалану Ережесі

1. Жалпы ережелер

1.1. “Қазақстан – Ресей медициналық университеті” МЕББМ (әрі қарай-Университет) кітапханасын пайдалану ережесі (әрі қарай-Ереже) оқырмандарға қызмет көрсетуді жетілдіру тәртібін, олардың қорларға, компьютерлерге, университеттің электронды кітапханасына, қашықтағы деректер базасына, интернет ресурстарына қол жетімділігін анықтау мақсатында әзірленді.

1.2. Нормативтік сілтемелер:

1.2.1) Қазақстан Республикасының “Білім туралы”, “Мәдениет туралы”, “Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы” заңдары.

1.2.2) ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2000 жылғы 17 тамыздағы № 827 бұйрығымен бекітілген “Жоғары кәсіптік білім беру ұйымының кітапханасы туралы” Үлгілік ереже.

1.2.3) ҚР БҒМ бұйрықтарын:

«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының кітапханалар қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау бойынша қағидаларды бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 44 бұйрығы

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығы.

* Егер сілтемеде құжаттың күні белгілен нұсқасы көрсетілсе, онда сол нұсқа ғана қолданылады. Күні белгіленбеген сілтемелер үшін сілтеме жасалған құжаттың соңғы жарамды нұсқасы қолданылады (кез келген түзетулермен қоса).

1.3. Осы Ереженің талаптары кітапхана оқырмандарына (білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы, университет қызметкерлері, ҚазРесмедуниверситетінің тыңдаушылары) қолданылады.

1.4. Мүдделі тараптар:

Мүдделі тараптар

Қажеттіліктер және күтілетін үміттер

1

2

Білім алушылар

Біліктілік талаптарына сәйкестігі

Деканаттар

МЖМБС сәйкестігі, ОӘӘ қажетті санының болуы

Кафедралар

Қажетті әдебиеттерге өтінімдерді толық іріктеу

Ғылыми жұмыс бөлімі

Жеке деректер базасын құру (депозитарий)

Магистратура және докторантура бөлімі

Магистранттар мен докторанттарға қызмет көрсету

1.5. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

Осы Ережеде 2 және 3-кестелерде келтірілген терминдер, анықтамалар және қысқартулар қолданылады.

2-кесте

Терминдер

Анықтамалары

1

2

Кітап формуляры

кітап пен басқа да баспа шығармаларының оқырманға берілген күні мен фактісін куәландыратын құжат.


3-кесте

Қысқартулар

Терминдер

1

2

ДКББИ

Дипломнан кейінгі білім беру институты

Қазақстан Республикасының БҒМ

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

«ҚазРесмедуниверситеті» МЕББМ

«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МЕББМ

МЕББМ

Мемлекеттік емес білім беру мекемесі

ДК

Дербес компьютер

ПОҚ

Профессор-оқытушылар құрамы

АКБІСЖ

Ақпараттандыру, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі.

ҚЭЖ

Құжаттарды электронды жеткізу

1.6. Осы Ереже бойынша барлық жұмыстарды Академиялық қызмет жөніндегі проректор бақылайды.

1.7. Енгізілетін формалар

Осы Ережеде формалар қарастырылмаған.

2. Қызметті жүзеге асыру тәртібі

2.1. Оқырмандарды жазу тәртібі

Оқырман кітапханаға алғаш келген кезде оқу абонементіне тіркелуі керек, жазылу үшін оқырмандар көрсетуі тиіс:

2.1.1) Студенттер-студенттік билет, электронды және қағаз түріндегі 3х4 фотосуреті, е-mail, ұялы телефон нөмірі, тұрғылықты мекен-жайы;

2.1.2) Интерндер, резиденттер, магистранттар-жеке басын куәландыратын құжат, электронды және қағаз түріндегі 3х4 фотосуреті, е-mail, ұялы телефон нөмірі, тұрғылықты мекен-жайы;

2.1.3) Профессор–оқытушылар құрамы (әрі қарай – ПОҚ), дипломнан кейінгі білім беру институтының қызметкерлері, тыңдаушылары – жеке басын куәландыратын құжат және кадрлар бөлімі берген анықтама, электронды және қағаз түріндегі 3х4 фотосуреті, е-mail, ұялы телефон нөмірі.

2.2. ҚазРесмедуниверситетінен шыққан кезде оқырман бұрын алынған барлық басылымдарды кітапханаға қайтаруға, оқу абонементінде және оқу залдарында кету парағына қол қоюға тиіс.

2.3. Оқырмандарға кітапханалық қызмет көрсету келесі орындарда ұйымдастырылған:

 • Төреқұлов, 71 ғимаратында;
 • Оқу абонементінде;
 • Электронды ресурстар залында;
 • Ғылыми әдебиет залында;
 • Жалпы оқу залында;
 • Абылай хан 51/53 ғимаратында, 402а каб.;
 • “Электронды кітапхана” залында

2.3.1) Оқу абонементін пайдалану ережесі.

Оқырмандарға кітапханаға жазылу жүргізіледі, барлық курс студенттеріне, магистранттарға, докторанттарға, ПОҚ, қызметкерлерге қызмет көрсетіледі. Қорда оқу материалдары, пәндерді кітаппен қамтамасыз ету картотекасы бар. Әдебиет бір семестрге беріледі. Күзгі семестр аяқталғаннан кейін оқырмандар әдебиетті пайдалану мерзімін ұзартуға міндетті. Көктемгі семестр аяқталғаннан кейін (1 шілдеге дейін) қолда бар барлық әдебиеттерді тапсыруға міндетті. Аз даналы әдебиет қысқа мерзімге беріледі. Кітапханада бір данада бар әдебиет тек оқу залына беріледі. Қызмет түрлері-жеке қызмет көрсету, топтық қызмет көрсету (семестрге оқулықтар жиынтығын беру).

 • Кітапхананың Оқу абонементін пайдалануға құқығы бар оқырмандар барлық қажетті мәліметтерді көрсете отырып, белгіленген үлгідегі талапты нақты толтырады. Басылымды алған кезде оқырман кітап формулярына қол қояды.
 • оқырмандар абонементтен алған басылымның әрбір данасы үшін кітап формулярына қол қояды.
 • үйге берілген әдебиетті пайдалану мерзімі және абонементте берілетін басылымдар саны шектеулі және сараланған түрде анықталады:

Оқытушылар үшін:

 • оқу-тиісті пәнді оқу мерзіміне (оқу жылының басында міндетті қайта тіркеумен) беріледі;
 • әдістемелік – 1-3 күн мерзімге, ал даналардың жеткілікті саны болған жағдайда – бір аптаға дейінгі мерзімге беріледі;
 • университеттер каталогтары – оқу залына беріледі;
 • бағдарламалық – барлық оқу кезеңіне беріледі;
 • CD, аудио және бейнематериалдар оқытушыларға сабаққа беріледі.

Студенттер үшін:

 • оқу – ағымдағы оқу жылына беріледі, міндетті түрде ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін тапсырылады;
 • сыныптан тыс оқуға арналған шығарма (көркем әдебиет) – 15 күнге;
 • бір мезгілде (оқулықтарды қоспағанда) берілген даналардың саны 5-8 данадан аспауы тиіс.
 • егер материалдарға басқа оқырмандар тарапынан сұраныс болмаса, пайдалану мерзімі ұзартылуы мүмкін немесе егер басылым бір данада болса немесе үлкен сұранысқа ие болса қысқартылуы мүмкін.

2.3.2) Оқу залдарын пайдалану ережесі

Ғылыми әдебиет залын пайдалану ережесі.

Залда жоғары курс студенттеріне, магистранттарға, докторанттарға, ПОҚ, қызметкерлерге, ДКББИ тыңдаушыларына қызмет көрсетіледі. Қорда медицина бойынша ғылыми кітаптар, университеттің оқу және ғылыми процесінің ақпараттық-кітапханалық қажеттіліктері үшін анықтамалықтар, сөздіктер, энциклопедиялар, жан-жақты танымдық әдебиет және мерзімді басылымдар ұсынылған. Қызмет түрлері-жеке қызмет көрсету.

 • Оқу залына сырт киіммен, тамақ және сусындармен кіруге рұқсат етілмейді.
 • Қордан басылымды алған кезде оқырман әрбір басылым үшін кітап формулярына қол қоюға міндетті. Осы қойылған қол кітапханашының кітап және басқа да басылымдарды оқырманға беру күні мен фактісін куәландыратын құжатты растау болып табылады.
 • Оқу залында берілетін кітаптар, басқа да баспа туындылары мен басқа да материалдар саны шектелмейді. Бір жолғы сұраныс жоғары болған жағдайда берілетін даналардың саны шектелуі мүмкін. Негізгі кітап қоймасынан оқу залына берілген әдебиеттерді оқырман оны барлық пайдалану мерзіміне брондай алады.
 • Энциклопедиялар, анықтамалық басылымдар, сирек және құнды басылымдар тек оқу залында ғана пайдалануға беріледі.
 • Оқу залында пайдалану үшін алынған әдебиеттер оқу залы жабылғанға дейін бір күн ішінде қайтарылуы тиіс. Осы ережені бұзған жағдайда оқырмандар 1 айға дейінгі мерзімге кітапхананы пайдалану құқығынан айырылуы мүмкін. Ереже қайта бұзылған жағдайда-кітапхана әкімшілігі анықтайтын ұзақ мерзімге созылуы мүмкін.
 • Әдебиетті оқу залынан шығаруға тыйым салынады.

Жалпы оқу залын пайдалану ережесі.

Залда “Жаңа гуманитарлық білім” жобасы бойынша “Рухани жаңғыру” бағдарламасы аясында шығарылған медициналық мамандықтар мен пәндер бойынша және салалық (тарих, философия, саясаттану, әлеуметтану, психология, мәдениеттану, этика, эстетика, дін және т. б.) әдебиеттер ұсынылған. Жүз жаңа оқулық”, тілі (қазақ, орыс, ағылшын), медицина бойынша әдебиет, анықтамалық және мерзімді басылымдар. Түрлі тренингтер, іс-шаралар мен кездесулер өткізуге арналған зал. Заманауи өзекті тақырыптарға арналған кітап көрмелері ұйымдастырылған зал.

 • Оқу залына сөмкелер, жеке және кітапхана кітаптары, журналдары, газеттер, баспа басылымдарынан жасалған кесінділер және басқа да баспа материалдарымен кіруге рұқсат етілмейді.
 • Еркін қол жеткізу қорынан басылымды алған кезде оқырман формулярында алған әрбір басылымға қол қоюға міндетті. Осы қол қою оқырманның кітап және басқа да басылымдарды оқырманға беру күні мен фактісін куәландыратын құжатты растау болып табылады.
 • Оқу залында берілетін кітаптар, басқа да баспа туындылары, материалдар саны шектелмейді. Бір жолғы сұраныс жоғары болған жағдайда берілетін даналардың саны шектелуі мүмкін. Негізгі кітап қоймасынан оқу залына берілген әдебиеттерді оқырман оны пайдалану мерзіміне брондай алады. Энциклопедиялар, анықтамалық басылымдар, сирек кездесетін және құнды басылымдар тек оқу залында ғана пайдалануға беріледі.
 • Энциклопедиялар, анықтамалық басылымдар, сирек және бағалы басылымдар тек қана оқу залында қолдануға беріледі.
 • Оқу залында пайдалану үшін алынған әдебиеттер оқу залы жабылғанға дейін бір күн ішінде қайтарылуы тиіс. Осы Ережені бұзған жағдайда оқырмандар 1 айға дейінгі мерзімге кітапхананы пайдалану құқығынан айырылуы мүмкін. Қайта бұзған жағдайда-кітапхана әкімшілігі белгілеген неғұрлым ұзақ мерзімге созылуы мүмкін.
 • Әдебиетті оқу залынан шығаруға тыйым салынады.

Электронды ресурстар залын пайдалану ережесі.

Электронды ресурстар залы Интернет желісінің ресурстарына, қол қойылатын мәліметтер базасына және жеке генерацияның электронды ақпараттық ресурстарына қол жеткізуге, сондай-ақ компьютерлерде орнатылған оқу және ғылыми қызметтің бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалана отырып жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Оқырмандар үшін залда Интернетке қосылған 18 ДК орнатылған. ДК оқу үдерісі бойынша мәтіндерді теру үшін кітапхана оқырмандарына ұсынылады (титулдық парақтар, рефераттар, курстық, дипломдық және т.б.). Мұнда кітапхананың электронды каталогы бойынша әдебиеттерді іздеуге болады.

Абылай хан 51/53 ғимаратындағы “Электронды кітапхана” залын пайдалану ережесі.

 • Зал университеттің оқу процесін, ғылыми-педагогикалық және ғылыми-зерттеу қызметін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Оқытушылардың өтінімдері бойынша жаңа басылымдарға тапсырыстар рәсімделеді, мерзімді басылымдарға жазылу жүргізіледі.
 • Залда медициналық мамандықтар мен пәндер бойынша әдебиет, салалық (тарих, философия, саясаттану, әлеуметтану, психология, мәдениеттану, этика, эстетика), тіл бойынша әдебиет: қазақ, орыс, ағылшын, анықтамалық және мерзімді басылымдар ұсынылған.
 • Оқырмандар қызметіне интернетке қосылған 22 ДК, сканер, принтер орнатылған. ДК оқу үдерісі бойынша мәтіндерді теру үшін кітапхана оқырмандарына ұсынылады (титулдық парақтар, рефераттар, курстық, дипломдық және т.б.). Мұнда кітапхананың электронды каталогы бойынша әдебиеттерді іздеуге болады.

“Электронды кітапхана” электронды ресурстар залдарында компьютерлерде өзіндік жұмыс істеу мүмкіндігі беріледі.

 • Компьютерді қолдануға университет кітапханасының барлық оқырмандары құқылы.
 • алдын ала өтінім парағына жазылу бойынша компьютерде жұмыс істеу уақыты 45 минуттан аспауы тиіс.
 • Компьютер пайдаланушылары жұмысты бастамас бұрын және оны аяқтағаннан кейін есепке алу журналына жазба жасауға міндетті.
 • Деректер қорының, операциялық жүйе мен жабдықтардың жоғалуына немесе абайсызда бүлінуіне жауапты пайдаланушылар тәртіптік және материалдық жауапкершілікке тартылады.
 • Апта сайын уақытша пайдаланушылардың ақпаратын жою жүргізіледі.
 • Компьютерді ойын мақсатында пайдалануға тыйым салынады.
 • Интернет желісін пайдалану кезінде порнографиялық, террористік және қорлау мазмұны бар сайттарға кіруге және жүктеуге тыйым салынады.

3. Құқығы

3.1 Оқырмандар (білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы, университет қызметкерлері, ҚазРесмедуниверситеті тыңдаушылары) құқылы:

3.1.1) Кітапханалық-ақпараттық қызметтердің негізгі түрлерін тегін пайдалануға.

3.1.2) Дәстүрлі және электронды каталогтар мен картотекалар жүйесі, кітапханалық-ақпараттық қызметтердің басқа да түрлері арқылы кітапхана қорларының құрамы туралы толық ақпарат алуға;

3.1.3) Осы Ережеге сәйкес оқу абонементі мен оқу залдарында уақытша пайдалану үшін кітапхана қорынан баспа басылымдарын және басқа да ақпарат көздерін алуға;

3.1.4) Баспа шығармаларын және басқа да құжаттарды іздестіруде және таңдауда консультациялық көмек алуға құқылы.

3.1.5) Кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық білім негіздерін, ақпаратты өз бетінше іздеу дағдыларын алу.

3.1.6) Егер басқа оқырмандар тарапынан сұраныс болмаса, басылымдарды пайдалану мерзімін ұзарту.

3.1.7) Оқу залының компьютерлерін білім беру, ғылыми және зерттеу мақсаттары үшін резервтелген уақытта (45 минуттан артық емес) тегін пайдалануға (компьютердегі жұмыс орнына кезек болмаған жағдайда пайдалану уақыты ұзартылуы мүмкін және 15 минуттан көп кешіккен жағдайда, компьютерді пайдалану құқығы кез келген басқа пайдаланушыға ауысады).

3.1.8) Кітапхана қызметкерлерінен компьютерлермен жұмыс істеу және қажетті ақпаратты іздеу жөнінде кеңес алу, компьютерде қол жетімді бағдарламаларды пайдалану.

3.1.9) Тек білім беру, ғылыми және зерттеу мақсаттарында жеке немесе сатып алынған электронды деректер базасынан және электронды каталогтан монитор экранынан құжатты оқу кітапханасымен толық мәтінді құжаттарды пайдалану.

3.1.10)Құжатты монитор экранынан оқу арқылы pdf-форматтағы сирек басылымдармен танысу.

3.1.11) Әкімшілікке жүгіну немесе қызметкердің аты-жөні көрсетілген шағымдар мен ұсыныстар кітабына шағым қалдыру.

3.1.12) Дипломнан кейінгі білім беру институтының тыңдаушыларына ынтымақтастық туралы шарт негізінде тек оқу залдарында қызмет көрсетіледі. Қажет болған жағдайда, ДКББИ басшылығының жазбаша рұқсаты бойынша және курстарды аяқтағаннан кейін кету парағына қол қою.

4. Жауапкершілік

4.1. Оқырмандар жауапты:

4.1.1) кітапхана қорынан алынған кітаптарға, басқа да баспа туындыларына, электронды басылымдармен және басқа да материалдарға ұқыпты қарауға (оларға белгі жасауға, астын сызуға, беттерді жұлуға және бүгуге болмайды);

4.1.2) баспа өнімдері және басқа да материалдарды белгіленген мерзімде қайтару;

4.1.3) кітапхана жайларында тазалық пен тыныштықты сақтау мобильді құрылғыларды өшіру, азық-түлікті қолданбау;

4.1.4) кітапхана ғимаратында ақ халатта болу және сыртқы киімді гардеробқа тапсыру;

4.1.5) компьютерлерді пайдалану және кітапхана қызметкерлерін бағдарламадағы және компьютерлік техникадағы қателіктер немесе іркілістер туралы уақтылы хабардар ету;

4.1.6) барлық бағдарламаларды жабу және жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын ретке келтіру;

4.1.7) абонементке жазылмаған жағдайда басылымды кітапхана жайынан шығару;

4.1.8) ережелерді бұзу немесе келтірілген залал бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес;

4.1.9) кітапхана мүлкінің бүлінуі (жабдықтар, техника, жиһаз және т. б.), қажет болған жағдайда өз есебінен толық құнын төлейді;

4.1.10) алынған басылымдарды уақытында қайтару немесе абонементтер мен оқу залдарында кітаптарды пайдалану мерзімін ұзарту;

4.1.11) кітапхана кітаптарының жоғалуы және бүлінуі (жоғалған кітапқа тең деп таныған ұқсас кітаппен немесе басылыммен өтеледі);

4.1.12) Оқырмандар ДК-мен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтауы тиіс.

4.2. Оқырмандарға рұқсат етілмейді:

4.2.1) компьютердің конфигурациясы мен параметрлерін өзгертуге;

4.2.2) жаңа бағдарламаларды орнатуға;

4.2.3) сымдар мен олардың қосылыстарын итеруге;

4.2.4) қандай да бір техниканы қосуға немесе өшіруге;

4.2.5) флеш-жинақтағыштарды, дискілерді пайдалануға;

4.2.6) компьютермен жұмыс істейтін жерлерде электр розеткаларын және зарядтау құрылғылары үшін компьютерді пайдалануға;

4.2.7) коммерциялық мақсаттар және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзатын ақпаратты қарау үшін интернет желісіне қолжетімділікті пайдалануға;

4.2.8) Интернет желісінен аудио және бейне ақпараттарды, бағдарламалық өнімдерді жүктеуге;

4.2.9) оқу сабақтарына қатысты емес танысу, ойын сайттарына және басқа да сайттарға кіруге;

4.2.10) вирусқа тексерілмеген флеш-жинақтағыштарды пайдалануға рұқсат етілмейді.

Акушерство и гинекология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «акушерство и гинекология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «акушер-гинеколог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача акушер-гинеколога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Общественное здравоохранение (5В110200)

Выпускнику, завершившему обучение по специальности 5В110200 «Общественное здравоохранение» выдается диплом с присуждением академической степени «бакалавр Общественное здравоохранение».

Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в магистратуре.
Врач общей практики

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «врач общей практики».

Выдается сертификат с присуждением квалификации «врач общей практики» и Свидетельство об окончании интернатуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача общей практики. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в резидентуре, магистратуре.

Стоматология

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач стоматолог» и свидетельство об окончании интернатуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в резидентуре, магистратуре.

Педиатрия

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «педиатрия » выдается сертификат с присуждением квалификации «педиатр», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача педиатра. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Онкология

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «онкология » выдается сертификат с присуждением квалификации «онколог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача онколога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Кардиология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «кардиология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «кардиолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача кардиолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Оториноларингология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «оториноларингология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «оториноларинголог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача оториноларинголога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Психиатрия

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «психиатрия » выдается сертификат с присуждением квалификации «психиатр», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача психиатра. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Лучевая диагностика

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «лучевая диагностика» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач лучевой диагностики», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача лучевой диагностики. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Офтальмология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «офтальмология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «офтальмолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача офтальмолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Вступительный экзамен по профилю группы образовательных программ резидентуры проводится с 8 по 16 августа календарного года, зачисление – до 28 августа календарного года.

Дерматовенерология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «дерматовенерология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «дерматовенеролог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача дерматовенеролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Анестезиология и реаниматология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «анестезиология и реаниматология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «анестезиолог и реаниматолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача анестезиолога и реаниматолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Медицина чрезвычайных ситуация и катастроф

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «медицина чрезвычайных ситуация и катастроф» выдается сертификат с присуждением квалификации «врача медицины чрезвычайных ситуация и катастроф», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача МЧС. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Урология и андрология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «урология и андрология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «уролог-андролог, в том числе и детская», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача уролога-андролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Пульмонология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «пульмонология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «пульмонолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача пульмонолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Общая хирургия

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «общая хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Терапия

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «терапия» выдается сертификат с присуждением квалификации «терапевт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача терапевта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Аллергология и иммунология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «аллергология и иммунология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «аллерголог-иммунолог, в том числе и детская », свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача аллерголога-иммунолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

Общественное здравоохранение (6М110200)

В магистратуру Университета принимаются граждане РК и лица без гражданства, освоившие образовательные программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).

Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы магистратуры: высшее профессиональное образование по специальностям: 5В110200 — «Общественное здравоохранение», 5B130100 — «Общая медицина», 5B130200 — «Стоматология», 5В110100 — «Сестринское дело», 5В110300 — «Фармация», 5B030100 — «Юриспруденция», 5B050600 – «Экономика», 5B050700 — «Менеджмент», 5В051000 – «Государственное и местное управление», 5В051300 – «Мировая экономика».

«Медицина (6М110100)

В магистратуру Университета принимаются граждане РК и лица без гражданства, освоившие образовательные программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).

Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы магистратуры: высшее профессиональное образование по специальностям: 5B130100 — «Общая медицина», 040100 – «Лечебное дело», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Восточная медицина», 5B130200 — «Стоматология», 5В110400 — «Медико-профилактическое дело.

ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА (5В130100)

5В130100 “Жалпы медицина” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Жалпы медицина бакалавры”академиялық дәрежесі берілген диплом беріледі.

Түлектер одан әрі интернатурада, магистратурада оқуын жалғастыруға құқылы.

ФАРМАЦИЯ (5B110300)

Оқуды аяқтаған түлекке 5B110300 “Фармация ” бiтiргеннен кейін Фармация бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды интернатурада жалғастыра алады.

ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ (5B110200)

Оқуды аяқтаған түлекке 5B110200 “Қоғамдық денсаулық сақтау ” бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды магистратурада жалғастыра алады.

МЕЙІРБИКЕ ІСІ (5B110100)

Оқуды аяқтаған түлекке 5B110100 “Мейiрбике iсi ” бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды магистратурада жалғастыра алады.

Стоматология (5B130200)

Бойынша оқуды аяқтаған түлекке 5B130200 “Стоматология” бiтiргеннен кейін Стоматология бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды интернатурада жалғастыра алады.

ЖАЛПЫ ПРАКТИКА ДӘРІГЕРІ

“Жалпы практика дәрігері”мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “Жалпы практика дәрігері” біліктілігі берілген сертификат және интернатураны бітіргені туралы куәлік беріледі, жалпы практика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберіледі. Бітірушілердің резидентурада, магистратурада одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы бар.

Стоматология

“Стоматология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дәрігер стоматолог” біліктілігі берілген сертификат және интернатураны бітіргені туралы куәлік, стоматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Бітірушілердің резидентурада, магистратурада одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы бар.

Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген (“бакалавр” немесе “дипломды маман” біліктілігін алғандығын растайтын Жоғары кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың білім деңгейі: 5В110200 — “Қоғамдық денсаулық сақтау”, 5B130100 — “Жалпы медицина”, 5B130200 — “Стоматология”, 5В1100100 — “Мейірбике ісі”, 5В110300 — “Фармация”, 5B030100 — “Құқықтану”, 5B050600 – “Экономика”, 5B050700 — “Менеджмент”, 5В051000 – “Мемлекеттік және жергілікті басқару”, 5В051300 – “Әлемдік экономика”мамандықтары бойынша жоғары кәсіптік білім.

“МЕДИЦИНА (6М110100)”

Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген (“бакалавр” немесе “дипломды маман” біліктілігін алғандығын растайтын Жоғары кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың білім деңгейі: 5B130100 — “Жалпы медицина”, 040100 – “Емдеу ісі”, 040200 – “Педиатрия”, 040600 – “Шығыс медицинасы”, 5B130200 — “Стоматология”, 5В110400 — “Медициналық-профилактикалық іс.

1. АКУШЕРЛІК ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

“Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “акушер-гинеколог, оның ішінде балалар” біліктілігін беретін сертификат, акушер-гинеколог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі

Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

ПЕДИАТРИЯ

“Педиатрия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “педиатрия” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, педиатр дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсат беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ОНКОЛОГИЯ

“Онкология” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “онколог” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, онколог дәрігері ретінде дербес практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

КАРДИОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР КАРДИОЛОГИЯСЫ

“Кардиология, оның ішінде балалар кардиологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “кардиолог, оның ішінде балалар кардиологы” біліктілігі берілген сертификат, кардиолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау – күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСЫ

“Оториноларингология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “оториноларинголог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, оториноларинголог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ПСИХИАТРИЯ

“Психиатрия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге “психиатр” біліктілігі берілген сертификат, психиатр дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА

“Сәулелік диагностика” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “сәулелік диагностика дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, сәулелік диагностика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОФТАЛЬМОЛОГИЯСЫ

“Офтальмология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “офтальмолог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, офтальмолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯСЫ

“Дерматовенерология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “дерматовенеролог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, дерматовенеролог дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ

“Анестезиология және реаниматология, соның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “анестезиолог және реаниматолог, соның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, анестезиолог және реаниматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ

“Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, ТЖМ дәрігері ретінде дербес практикалық қызметке жіберілгені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

УРОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНДРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР УРОЛОГИЯСЫ

“Урология және андрология, соның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “уролог-андролог, соның ішінде балалар уролог” біліктілігі берілген сертификат, уролог-андролог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ПУЛЬМОНОЛОГИЯСЫ

“Пульмонология, оның ішінде балалар” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “пульмонолог, оның ішінде балалар” біліктілігі берілген сертификат, пульмонолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ

“Жалпы хирургия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “хирург дәрігері” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, хирург дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсат беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

ТЕРАПИЯ

“Терапия” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “терапевт” біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, терапевт дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АЛЛЕРГОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯСЫ

“Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы” мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке “аллерголог-иммунолог, оның ішінде балалар аллергологы” біліктілігі берілген сертификат, аллерголог-иммунолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.
PUBLIC HEALTH (6М110200)

Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons who have mastered the educational programs of higher education (having a state standard document on higher professional education confirming receipt of the qualification “Bachelor” or “graduate specialist” are admitted to the Master’s program of the University.

The previous level of education of applicants for master’s education programs: higher professional education in the specialties: 5В110200 – “Public Health”, 5B130100 – “General Medicine”, 5B130200 – “Dentistry”, 5V110100 – “Nursing”, 5V110300 – “Pharmacy”, 5B030100 – “Jurisprudence”, 5B050600 – “Economics”, 5B050700 – “Management”, 5B051000 – “State and local government”, 5B051300 – “World economy”.

“MEDICINE (6M110100)

Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons who have mastered the educational programs of higher education (having a state standard document on higher professional education confirming receipt of the qualification “Bachelor” or “graduate specialist” are admitted to the Master’s program of the University.

The previous level of education of applicants for master’s programs: higher professional education in the field of: 5B130100 – General Medicine, 040100 – General Medicine, 040200 – Pediatrics, 040600 – Eastern Medicine, 5B130200 – Dentistry, 5В110400 – “Medical and preventive care.

Роль личности медицинского работника и видных деятелей медицины в период Великой Отечественной Войны (военные медики, ученые и т.д.).

Организация военного и гражданского здравоохранения во время Великой Отечественной Войны (сортировка, военные эвако- и тыловые госпитали, медицинская помощь раненому и пострадавшему населению).

Оказание первичной медико-санитарной помощи: доврачебной, врачебной и специализированной и организация противоэпидемических мероприятий в годы Великой Отечественной Войны

В рамках конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция, посвященная 75-летнему юбилею Победы, на которой будут представлены фото- и видеоматериалы, специализированная литература.

На конференции будут заслушаны доклады о роли медицинских работников, ученых и видных деятелей здравоохранения, организаций медицинской службы в годы Великой Отечественной войны.

В время подготовки к конференции будет проведен конкурс научных работ среди молодых ученых, лучшие работы будут включены в программу Конференции.

Также будет проведен творческий конкурс на лучшее произведение на тему «Моя семья в истории Великой Победы». На конкурс могут быть представлены повести, рассказы и авторские видеоролики. Лучшие произведения будут включены в Юбилейный сборник, посвященный 75-летию Победы. По итогам конкурсов победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Работы для участия в конференции и конкурсе принимаются на казахском, русском и английском языках. По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов. Материалы для публикации, темы докладов и заявку на участие с телефонами контактного лица направлять по электронному адресу: [email protected], телефон: 8(727)250 67 82; 8(727)250 67 81 (с 9.00 до 18.00 по времени г. Нур-Султана) главному специалисту отдела научной работы д.м.н. Хабиевой Тамаре Хамитовне до 2 марта 2020 года.

Nursing care (5В110100)

Graduates who complete training in the specialty 5B110100 “Nursing” are awarded a diploma with the award of the academic degree “Bachelor of Nursing.”

GRADUATES HAVE THE RIGHT TO CONTINUE FURTHER TRAINING IN THE MASTER:

CARDIOLOGY, INCLUDING INFANTILE

A graduate who has completed training in the specialty “cardiology, including infantile” is issued a certificate awarding the qualification “cardiologist,including infantile ”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a cardiologist,including infantile. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

A graduate who has completed training in the specialty “otorhinolaryngology, including infantile” is issued a certificate awarding the qualification “ORT specialist,including infantile ”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a ORT specialist,including infantile. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

PSYCHIATRY

A graduate who has completed training in the specialty “ psychiatry” is issued a certificate awarding the qualification “psychiatrist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a psychiatrist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

RADIODIAGNOSIS

A graduate who has completed training in the specialty “ radiodiagnosis” is issued a certificate awarding the qualification “radiologist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a radiologist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

OPHTHALMOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “ophthalmology, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “ophthalmologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a ophthalmologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

DERMATOVENEREOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “dermatovenereology, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “dermatovenerologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a dermatovenerologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “Anesthesiology and resuscitation, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “anesthesiologist and resuscitationist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a anesthesiologist and resuscitationist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

MEDICINE OF EMERGENCY SITUATIONS AND DISASTERS

A graduate who has completed training in the specialty “medicine of emergency situations and disasters” is issued a certificate awarding the qualification “doctor of medicine of emergency situations and disasters”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of medicine of emergency situations and disasters. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

URINOLOGY AND ANDRIATRY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “urinology and andriatrym including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “urinologist and andrologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a urinologist and andrologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

PULMONOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “pulmonology including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “pulmonologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a pulmonologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

GENERAL SURGERY

A graduate who has completed training in the specialty “general surgery” is issued a certificate awarding the qualification “surgeon”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a surgeon. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

INTERNAL MEDICINE

A graduate who has completed training in the specialty “internal medicine” is issued a certificate awarding the qualification “therapeutist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a therapeutist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

ALLERGIOLOGY AND IMMUNOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

A graduate who has completed training in the specialty “allergiology and immunologym including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “allergologist-immunologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as an allergologist-immunologist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission – until August 28 of the calendar year.

7R09123 Детская хирургия

Срок обучения:3 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Детская хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – детский хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача детского хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09125 Травматология – ортопедия, в том числе и детская

Срок обучения:3 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Травматология – ортопедия, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – травматолог – ортопед, том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача травматолога – ортопеда, в том числе и детского. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09111 Инфекционные болезни, в том числе детские

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – инфекционист», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача инфекционных болезней, в том числе детских. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09131 Неонатология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неонатология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – неонатолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача неонатолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09141 Скорая и неотложная медицинская помощь

Срок обучения:3 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Скорая и неотложная медицинская помощь» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – скорой и неотложной медицинской помощи», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача скорой и неотложной медицинской помощи. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09143 Терапевтическая стоматология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Терапевтическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-терапевт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога – терапевта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09109 Нефрология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Нефрология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – нефролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача нефрологии, в том числе детской. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09147 Ортодонтия

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ортодонтия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог ортодонт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога ортодонта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09103 Аллергология и иммунология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Аллергология и иммунология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – аллерголог иммунолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача аллерголога и иммунолога, в том числе детского. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09145 Ортопедическая стоматология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ортопедическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-ортопед», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога-ортопеда. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09144 Хирургическая стоматология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Хирургическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога-хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09104 Гастроэнтерология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – гастроэнтеролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача гастроэнтеролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09142 Клиническая фармакология

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Клиническая фармакология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – клинический фармаколог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача клинической фармакологии. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09137 Неврология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неврология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – невролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача невролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09133 Медицинская генетика

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Медицинская генетика» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – генетик», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача генетика. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7R09116 Спортивная медицина

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Спортивная медицина» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – спортивной медицины», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.